De Corporate Sustainability Reporting Directive is een Europese richtlijn die bedrijven verplicht om te rapporteren over hun duurzaamheids-prestaties. Het doel is om bedrijven bewuster te maken van de impact zij hebben op mens en milieu, om hen ertoe te bewegen om een eigen strategie op te zetten om hun prestaties op die gebieden te verbeteren én om het niveau van transparantie te verhogen. Belanghebbenden zoals banken, consumenten en investeerders krijgen hiermee ook meer inzicht in de duurzaamheidsprestaties van bedrijven en kunnen aan de hand daarvan keuzes maken voor of tegen een bepaald bedrijf.

De richtlijn moet nog omgezet worden in Nederlandse wet- en regelgeving. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt.

De rapportageverplichting wordt gefaseerd ingevoerd, waarbij het moment waarop voor het eerst gerapporteerd moet worden afhangt van het type en de omvang van de onder-neming. In het overzicht is weergegeven wie er, op basis van de Europese Richtlijn, moet publiceren en wanneer.